Salgs- og leveringsbetingelser

Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema( les mer om dette under punktet Angrefrist )

Anvendelse

Disse alminnelige salgsbetingelsene for anvendelse på alt salg fra stigertiltak.no, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

Definisjon kjøper

Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller varen fra stigertiltak.no

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Til privatpersoner er alle priser oppgitt inkl. mva.

Bestillings- og avtaleprosessen

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt datasystem.Vi er samtidig bundet av kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se eget avsnitt.
Når vi mottar bestillingen muntlig eller skriftelig, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen må leses nøye når den mottas, og undersøke om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom bestilling og ordrebekreftelse anses som et nytt tilbud fra oss, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Informasjon gitt i vår nettbutikk

Vi legger vekt på å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til opplysninger gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en bestilling eller del av denne, dersom varen er utsolgt. Ved restsituasjoner som nevnt vil kjøper få beskjed om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestilling, eller å kansellere bestillingen.

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen sendes pr. e-post eller post. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge stigertiltak.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt  ved skriftlig pr. e-post som kansellerer ordren.

Frakt og forsendelse

Varer til privatpersoner sendes som servicepakke el.l, såframt forsendelsens beskaffenhet tillater det. Alle firmaer vil normalt få 15 dagers kreditt. Stigertiltak.no velger normalt billigste befraktningsmåte (som oftest bring), men står fritt til å velge annen befrakter dersom varens beskaffenhet ikke tillater frakt med Bring.
Alle påløpne kostnader i forbindelsen med frakt betales av kjøper.

Betaling / kreditt

Ved kredittsalg gis det 10 dager kredittid. Det sendes kun ut en purring for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant

Stigertiltak.no har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Leveringstid

Varer på lager pakkes normalt påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstiden avtalt.
Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Stigertiltak.no vil oppgi forventet leveringstid etter forespørsel, beregnet etter opplysninger fra våre leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale. Skal varen leveres montert settes avtales leveringstid i etterkant. Kjøper og Stigertiltak.no kan også avtale direkte seg imellom tid for montering og/eller levering

Undersøkelse av produktene

Etter at kjøper har mottatt varene bør han, så snart anledning byr seg, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers ha feil eller mangler.

Mangler i leveransen

Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kjøper har bestilt, eller kjøper har fått levert feil varer, ber vi kjøper ta kontakt med Stigertiltak.no snarest mulig, slik at vi får rettet opp feilen dersom dette skyldes forhold som kjøper ikke er skyld i.

Mangler eller feil ved produktet

Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt som ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper velge å få rettet manglene eller kreve prisavslag. Eventuelle mangler rapporteres så fort de oppdages.

Regler for retur av defekt vare / vare med mangler

Defekt vare må returneres snarest etter mottak, senest innen 2 måneder. Siste frist for reklamasjon er 5 år. Varene må tilbakeleveres i den stand de ble mottatt.
Vare må returneres. Se for øvrig informasjon; Retur av varer

Angrefrist

Etter angrerettloven har kunden 14 dagers angrerett, uansett grunn, fra varen er mottatt. For å benytte seg av angreretten må kunden fylle ut angreskjema før varen returneres.
Dersom varen ikke kan returnes i tilnærmet lik stand som ved mottak, kan ikke kunden regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.
Vare må returneres i originalforpakningen..
Se for øvrig egen informasjon om angrerett under Retur av varer.

Retur: Vilkår for privatpersoner:

Stigertiltak.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angrerettloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, f.eks. via Direct Mail, eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Dette gjelder også ved salg via websider. Varen må returneres til stigertiltak.no innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med stigertiltak.no på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Retur: Vilkår for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

Retur av varer

Ulike returårsaker:

 • Retur – du ønsker ikke å beholde varen likevel.
 • Defekt vare – varen er enten skadet eller har feil/mangler.
 • Feilsendt vare – du har mottatt en vare du ikke har bestilt.
 1. Retur

Angrer du på ditt kjøp og ønsker å returnere varen du har kjøpt hos oss?
Da skal dette gjøres innen 15 dager etter at du har mottatt pakken.
Varen må være ubrukt og i samme stand som da du fikk den. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Slik returnerer du til oss:

 • Legg tilbake alle varer (du ikke ønsker) og papirer i pakken.
 • Oppgi gjerne en grunn for returen og ta kopi av faktura/følgeseddel.
 • Bruk samme emballasje (dersom denne ikke er skadet og kan nyttes).
 • Bruker du annen emballasje, pakk godt rundt varene så de ikke skades underveis.
 • Returadressen er: Stiger til Tak, co/ Felefrans DA, Haddingvegen 9, 3570 Ål
 • Ikke send pakken i oppkrav.
 • Du må selv betale returporto, se angrerettloven.
 • Når vi mottar pakken blir varen slettet fra din konto.
 • Har du allerede betalt for varen vil vi sende pengene tilbake til deg etter at vi har fått returen.
 1. Defekt vare

Er varen skadet, har feil eller mangler, erstatter vi selvfølgelig denne uten ekstra omkostninger for deg. Kontakt oss så hjelper vi deg med gratis retur av varen.

 1. Feilsendt vare

Har du mottatt en vare som du ikke har bestilt, eller fått en annen vare enn den du bestilte? Kontakt oss så hjelper vi deg med gratis retur av varen og sender umiddelbart den riktige varen til deg.

Avtalevilkår i standardkontrakter for forbrukerhandel på internett:

REKLAMASJON – Kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides rekamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

ANGRERETT – Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 – 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
Se Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser. Se Retur av varer.

Reklamasjon:
Dersom det foreligger en mangel ved varen som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden velge mellom retting og omlevering eller prisavslag m.m. Retting og omlevering skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kunden innen rimelig tid og uten risiko for at kunden ikke får dekket sine utlegg av mikasport.no.

Frist for reklamasjon er 2 måneder etter at kunden oppdaget mangelen, siste frist er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år).

Se også Retur av varer.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der kjøperen bor.