Vi har fokus på reduksjon i klimapåvirkning, utfasing av miljø- og helseskadelige handlinger, produkter og produksjon. Stiger til tak skal være miljøsertifisert.

Ambisjonen er å redusere belastning av påvirkninger som kan være negative på miljø og menneske. Miljøarbeidet i Stiger til Tak bygger på kunnskap, samarbeid og føre var-prinsippet. Vi setter krav til samarbeidspartnere og leverandører.

Stiger til Tak jobber kontinuerlig for forbedring av egne miljøprestasjoner. Vi etterlever myndighetspålagte og egne krav til miljøstyring.

Vi skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i virksomheten og gjør bevisste valg i denne retningen på innkjøp, fremstilling, avhending og andre handlinger som har påvirkning på fotavtrykket.

Stiger til Tak sin miljøstrategi skal bidra til å konkretisere miljøarbeid i alle ledd av virksomheten. Miljøpolicy skal dekke alle aspekter av miljøarbeidet, med særlig vekt på transport, innkjøp og avhending. Stiger til Tak har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall og metaller som leveres til godkjente returordninger, lovpålagte og frivillige. Alle ansatte i Stiger til Tak har tilrettelagt for kildesortering av papp og papir.

Stiger til Tak skal være miljøsertifisert.

Stiger til tak er sertifisert miljøfyrtårn